Arculattervezés

Egy vál­la­lat si­ke­re nem csu­pán a szol­gál­ta­tá­sa­inak, ter­mé­ke­in­ek mi­nő­sé­gén mú­lik. A nagy gon­dos­ság­gal meg­ter­ve­zett ar­cu­lat ké­pe­zi nagy rész­ben azt az be­nyo­mást (imidzst), amely idő­vel a fo­gyasz­tó em­lé­ke­ibe vé­si ma­gát, így biz­to­sít­va a ha­tá­ro­zott el­kü­lö­nü­lést a ver­seny­tár­sak­tól, to­váb­bá az ér­zel­mi vissza­csa­to­lást a fo­gyasz­tók­ban. Az ar­cu­lat fel­épí­té­se rész­ben tu­do­mány, rész­ben mű­vé­szet. Kre­a­tív mun­ka, amely pon­tos, pre­cíz stra­té­gi­á­ra épül. Bi­zo­nyí­tott tény, hogy egyes már­kák – il­let­ve a hoz­zá kap­cso­ló­dó ér­zé­sek – a fo­gyasz­tók agyá­ban kü­lön­bö­ző he­lye­ken tá­ro­lód­nak. A pi­ac­o­ri­en­tált gaz­da­ság­ban a va­ló­di ver­se­nyek eze­kért a he­lye­kért foly­nak.

Bár­mi le­gyen is a cél: új vál­la­la­tá­nak ar­cu­lat­ki­é­pí­té­se, ne­tán a ré­gi meg­ú­jí­tá­sa, vagy csu­pán az egyes ar­cu­la­ti ele­mek (pl. név­je­gyek) el­ké­szí­té­se, ránk szá­mít­hat. Te­kin­tet­tel mű­kö­dé­sünk hosszú ide­jé­re, több ezer ilyen jel­le­gű mun­kát vé­gez­tünk el ügy­fe­lek szá­za­i­nak meg­e­lé­ge­dé­sé­re. Ha kell, kor­szak­al­ko­tó meg­ol­dá­sok­kal, ha kell, klasszi­kus esz­kö­zök­kel biz­to­sít­juk, hogy vál­la­la­ta a le­he­tő leg­jobb szín­ben tűn­jön fel sa­ját pi­a­cán. Az Ön vé­le­mé­nye a leg­fon­to­sabb! S míg mi ezt fo­lya­ma­to­san szem előtt tart­juk, ügye­lünk arra, hogy a ke­ze­ink kö­zül ki­ke­rü­lő ki­ad­vá­nyok, ar­cu­la­ti ele­mek meg­fe­lel­je­nek a leg­szi­go­rúbb szak­mai kö­ve­tel­mé­nyek­nek is. Ke­res­sen fel minket, és mi se­gít­sé­gé­re le­szünk!