Folyóiratok

A fo­lyó­ira­tok – vagy más ne­vén új­ság, hír­lap, pe­ri­odi­ka – tör­té­nel­me is év­szá­za­do­kat ölel fel. Ősé­nek az ó­ko­ri Ró­má­ban ki­a­dott Acta diurna Urbis te­kint­he­tő, ame­lyet kéz­ira­tos for­má­ban ter­jesz­tet­tek. Az el­ső nyom­ta­tá­sos tech­no­ló­gi­á­val sok­szo­ro­sí­tott lap Kí­ná­ban je­lent meg i.u. 732-ben King Pao cím­mel. Eu­ró­pá­ban jó­val ké­sőbb je­lent meg: 1566-ban a ve­len­cei Notizie scritte je­len­tet­te az el­ső lé­pést a nyu­ga­ti fo­lyó­ira­tok éle­té­ben. A ma­gyar hír­lap­iro­da­lom az osz­trák csá­szá­ri po­li­ti­ka kon­ku­ren­ci­ake­rü­lő ma­ga­tar­tá­sa mi­att ne­he­zen in­dult; az Es­ter­há­zy An­tal ál­tal ki­a­dott, la­tin nyel­vű ku­ruc lap 1705-1711 kö­zött je­lent meg. A ki­e­gye­zés u­tán in­dult sok em­le­ge­tett, vagy má­ig meg­je­le­nő lap, pél­dá­ul az 1872 óta lé­te­ző Nép­sza­va, vagy az 1878-ban in­dult Pes­ti Hír­lap.

Cé­günk 1996-os a­la­ku­lá­sa óta fog­lal­ko­zik fo­lyó­ira­tok tör­de­lé­sé­vel. Kez­det­ben he­ti és ha­vi rend­sze­res­ség­gel meg­je­le­nő skan­di­náv rejt­vény­új­sá­gok­kal fog­lal­koz­tunk (Tu­dor, Gon­dol­ko­dó, Mor­gó, Vi­dor). Az évek fo­lya­mán meg­ren­de­lő­ink gya­ra­pod­tak, és töb­ben évek­re vál­tak part­ne­rünk­ké: a Ma­gyar Ké­mi­ku­sok Egye­sü­le­te 7 esz­ten­de­ig bí­zott meg min­ket a Ma­gyar Ké­mi­ku­sok Lap­ja c. ki­ad­vány el­ké­szí­té­sé­vel, 2005-től 6 éven át a Ma­gyar Föld­mé­ré­si, Tér­ké­pé­sze­ti és Táv­ér­zé­ke­lé­si Tár­sa­ság Ge­o­dé­zi­a és Kar­tog­rá­fi­a c. fo­lyó­i­ra­tát is mi ké­szí­tet­tük.
    Mint­egy 15 kü­lön­fé­le, többsé­gé­ben tu­do­má­nyos fo­lyó­i­rat­nak 50.000 be­tör­delt ol­da­la ré­vén te­kin­té­lyes ta­pasz­ta­la­tra tet­tünk szert, így bát­ran ál­lunk min­den o­lyan idő­sza­kos ki­ad­vány elő­ké­szí­té­si fel­a­da­ta elé, amely ki­emel­ten igény­li a szak­mai fel­ké­szült­sé­get, és a pre­cíz mun­kát. Csa­lá­di vál­lal­ko­zás ré­vén mun­ká­in­kat ma­gun­ké­nak érez­zük, meg­ren­de­lő­ink meg­elé­ge­det­tsé­ge kö­zös ér­de­künk.
    Az Ön ki­fo­gás­ta­lan vé­le­mé­nye, a mi büsz­ke­sé­günk.