Könyvek

A könyvek története szinte az ó­kori civili­zá­ciók születé­sével egy­időben kez­dődött. Az egyete­mes tu­dás konzer­vá­lására, terjesz­tésére már az i.e. 4. év­ezred­től készí­tettek "könyveket" – való­jában agyag­táblákat, teker­cseket – a su­mérok, az ó­kori egyip­tomiak, illet­ve a görö­gök. A XV. század köze­pétől Gutenberg talál­mánya révén a sorozat­gyártott írá­sos infor­máció már tömegekhez jut­hatott el.
    Bár a 20. szá­zad köze­pétől jelent­kező techni­kai forra­dalom, és az ál­tala ér­kező új­fajta adat­hordo­zók véget ve­tettek a köny­vek közel 6000 éves egyed­ural­mának, sze­repük máig vál­tozatlan, jelen­létük pedig szük­ség­szerű és el­enged­hetetlen.

Több, mint 300 könyv 100 000 oldalát tervez­tük meg, és készítettük el fenn­állásunk során. De a mennyiség sosem mérvadó. Nálunk a va­lódi érté­ket kép­viselő minőség hosszú idők tapasz­talata és szak­értelme révén válik ma­radan­dó­vá értő kezeink alatt. Ügy­feleink minden­kori igényeit szem előtt tartva alkotunk, azon igyekez­ve, hogy verseny­képes áraink mellett a vég­eredmény maradandó érté­ket képez­zen. A sok munkával megírt, meg­szerkesztett tartalom méltó formában kell, hogy alakot öltsön – kerülje el a meg­lepetéseket, és bízza a minőségi nyomdai elő­készítést az AbiPrint Kft-re!