Reklámanyagok

Az em­be­ri­ség el­ső is­mert, mo­dern ér­te­lem­ben vett rek­lám­ja egy Szung-kori kí­nai tű­bolt lo­gó­val el­lá­tott hir­de­té­se volt. Ké­sőbb, a ró­ma­i­ak is elő­sze­re­tet­tel al­kalmaz­tak ko­ra­be­li rek­lám­fo­gá­so­kat – táb­lák­ra, am­fó­rák­ra rótt rek­lám­cél­za­tú le­írá­sok­kal – hogy ter­mé­ke­ik elő­nye­it be­mu­tas­sák. A rek­lá­mo­zás esz­kö­zei az el­múlt év­ez­re­dek so­rán gyö­ke­re­sen meg­vál­toz­tak, szá­muk nagy­ság­ren­dek­kel meg­nőtt, azon­ban az ere­de­ti szán­dék, mely lé­te­zé­sü­ket in­do­kol­ja má­ig vál­to­zat­lan: a pi­a­ci ver­seny­ben előnyt sze­rez­ni a fo­gyasz­tók ha­té­kony in­for­má­lá­sa, illet­ve a vá­sár­lá­si vágy fo­ko­zá­sa ré­vén. Bár a je­len­leg is zaj­ló, dü­bör­gő di­gi­tá­lis for­ra­da­lom egy­re na­gyobb fa­la­tot ha­rap a ha­gyo­má­nyos, nyom­ta­tott rek­lám­a­nya­gok sta­tisz­ti­ka­tor­tá­já­ból, a jó ér­zék­kel, kre­a­tív ener­gi­á­val tá­mo­ga­tott, szak­tu­dás­sal meg­al­ko­tott rek­lám­ter­mé­kek még min­dig ké­pesek célt ér­ni, prak­ti­kus fel­hasz­nál­ha­tó­sá­guk­kal pe­dig ha­té­konnyá vá­lni.

Az el­múlt húsz esz­ten­dő so­rán több ezer rek­lám­ki­ad­ványt ké­szí­tet­tünk. Meg­ta­nul­tuk ügy­fe­le­ink nem egy­szer igen kü­lön­le­ges igé­nye­i­nek meg­fe­lel­ni, és ter­mé­keny mun­kánk so­rán al­kal­munk nyílt meg­is­mer­ni a kü­lön­bö­ző rek­lám­hor­do­zók sa­já­tos­sá­ga­it, gyár­tás­tech­no­ló­gi­ai tu­laj­don­sá­ga­it, így biz­to­sít­va a pro­fesszi­o­ná­lis vég­e­red­ményt.
    A ki­in­du­lá­si kon­cep­ció egy­ér­tel­mű tisz­tá­zá­sa után leg­jobb tu­dá­sunk sze­rint vá­gunk a kre­a­tív ter­ve­zés­be, a lel­ki­is­me­re­tes mun­ká­ba, amely az Ön meg­e­lé­ge­dett­sé­gét, il­let­ve mar­ke­ting üze­ne­té­nek ha­té­kony cél­ba­éré­sét se­gí­ti. Szó­ró­lap, pla­kát, új­ság­hir­de­tés, bro­sú­ra, pros­pek­tus, ka­ta­ló­gus – bár­mi­lyen nyom­ta­tott rek­lám­a­nyag­ra van szük­sé­ge, ránk bíz­hat­ja a fel­a­da­tot, a ter­ve­zés­től a gyár­tá­sig!