A köny­vek irán­ti szere­tet és alá­zat csa­lá­dunk éle­tében em­ber­öl­tőnyi ha­gyo­mány. Az Abi­Print Kft. egyik alapí­tó tag­ja, Abinéri Lajos az 1930-es évek­ben vált ré­szé­vé a nyom­dá­szat­nak, és 1981-es nyug­díj­ba vo­nu­lá­sáig szám­ta­lan könyv és ki­ad­vány fe­lett bá­bás­ko­dott, mint a Vö­rös­marty Nyom­da du­na­új­vá­ro­si te­le­pé­nek egy­ko­ri igaz­ga­tó­ja. Em­lé­ke má­ig szi­lár­dít­ja szak­mai hit­val­lá­sunk alap­ja­it.
   Cé­günk kö­zel két év­ti­ze­des múlt­ra te­kint vissza. 1996-ban, csa­lá­di ala­po­kon ala­pí­tot­tuk, te­vé­keny­sé­gi kö­rünk ge­rin­cét az­óta ké­pe­zik köny­vek, fo­lyó­i­ra­tok, új­sá­gok ti­pog­rá­fi­ai, nyom­dai elő­ké­szí­té­si mun­ká­la­ta­inak el­vég­zé­se. Fő pro­fi­lunk mel­lett kü­lön­fé­le kisebb ki­ad­vá­nyok – szó­ró­a­nyag, pros­pek­tus, pla­kát stb. – gra­fi­kai ter­ve­zé­sé­vel, gyár­tás­elő­ké­szí­té­sé­vel fog­lal­ko­zunk.
   Hisszük, hogy a szak­tu­dás és a szak­ér­te­lem esszen­ci­á­lis hoz­zá­va­ló­ja a szép mun­ká­nak. En­nek fé­nyé­ben ké­szül­nek ke­ze­ink alatt a ki­ad­vá­nyok; gya­kor­lott moz­du­la­ta­ink­ban a tör­de­lés és ti­pog­rá­fia több év­szá­za­dos sza­bá­lyai kö­szön­nek vissza, de emel­lett kí­no­san ügye­lünk arra is, hogy a vég­ered­mény a meg­ren­de­lő­ink szá­má­ra is a leg­meg­fe­le­lőbb le­gyen. A hosszú évek alatt fel­gyü­lem­lett nyom­da­tech­no­ló­gi­ai tu­dá­sunk ré­vén ké­pe­sek va­gyunk az egyes nyom­dák igé­nye­inek, fel­té­te­le­ik­nek ma­ra­dék­ta­la­nul meg­fe­lel­ni. Szak­mánk egy­re in­ten­zí­vebb hí­gu­lá­sa mel­lett nem cso­da, hogy so­kan ke­re­sik fel cé­gün­ket olyan mun­kák rend­be­té­te­lé­vel, ame­lye­ket ere­de­ti­leg már a nyom­dá­nak szán­tak.
   Sta­bil pont­jai va­gyunk az ipar­ág­nak, és minden erőnk­kel azért küz­dünk, hogy ez még hosszú ide­ig így is ma­rad­jon. Folya­ma­tos fej­lesz­tés­sel, bő­ví­tés­sel, és hol­tig tar­tó ta­nu­lás­sal se­gít­jük, hogy a ná­lunk ké­szü­lő köny­vek, ki­ad­vá­nyok kor­sze­rűen vál­ja­nak ha­gyo­má­nyo­san széppé.
Bemutatkozunk