Webshopkészítés

A web­á­ru­há­zak arany­ko­rát él­jük. A ha­gyo­má­nyos, klasszi­kus ér­té­ke­sí­tés ha­tá­rai az in­ter­net, és az ál­ta­la biz­to­sí­tott köz­vet­len­ség, ins­tant­ság ré­vén meg­tör­tek, ki­tá­gul­tak. Az el­ad­ni kí­vánt ter­mék, vagy szol­gál­ta­tás áru­ba bo­csá­tá­sa nem kor­lá­to­zó­dik hely­hez és idő­höz, és fix ve­vő­kör­höz – ma már akár az egész Eu­ró­pai Uni­ó­ban ér­té­ke­sít­he­tünk a ka­ros­szé­künk­ből, ké­nyel­me­sen. De ha­tá­ra­in­kon in­nen is pro­fi­tál­ha­tunk az e-ke­res­ke­de­lem­ből, hi­szen mind­a­mel­lett, hogy a cél­cso­por­tok­ból el­ér­he­tő egyé­nek szá­ma nagy­ság­ren­dek­kel meg­nőtt az egyes pi­a­ci ága­za­tok­ban, a drá­ga he­lyi­ség­bér­let árá­nak tö­re­dé­ké­ből fenn­tart­ha­tó egy web­á­ru­ház, és ezt a ha­tal­mas po­ten­ci­ált már szá­mos kis- és kö­zép­vál­la­lat ki­hasz­nál­ta. Ön se ma­rad­jon ki eb­ből a le­he­tő­ség­ből!

Cé­günk vál­lal­ja web­á­ru­há­zak komp­lett fel­é­pí­té­sét, több­fé­le bé­relt ke­ret­rend­szer se­gít­sé­gé­vel. A gra­fi­kai, de­sign mun­ká­la­tok el­vég­zé­se után, a ter­mé­kek fel­töl­té­sét, me­ne­dzse­lé­sét is ránk bíz­hat­ja, és a fi­nom­han­go­lás­ban, mar­ke­ting meg­ol­dá­sok­ban is ta­ná­cso­kat adunk. Ön­nek csak annyi a fel­a­da­ta, hogy ré­szünk­re bo­csájt­ja az ér­té­ke­sí­te­ni kí­vánt ter­mé­kek ada­ta­it, fény­ké­pe­it (bi­zo­nyos ese­tek­ben akár ezek be­szer­zé­sét is vál­lal­juk!), és mi el­vé­gez­zük a mun­ka töb­bi ré­szét. Bár könnyen gon­dol­hat­juk, hogy a web­á­ru­ház el­in­dí­tá­sa nem kü­lö­nö­sen nagy fel­a­dat, azon­ban a fo­lya­mat ren­ge­teg na­gyobb és még több ki­sebb pro­jekt­ből áll, ame­lyek kész­ség­sze­rű me­ne­dzse­lé­sé­nek be­ta­nu­lá­sa hosszú idő és ener­gia. Bíz­za ránk web­á­ru­há­zá­nak be­in­dí­tá­sát és me­ne­dzse­lé­sét!